SLOITA

Simpozij Zaupati čez mejo

 

zgibanka simpozij 1

 

La visione di Darko Bratina tra società e politica /Vizija Darka Bratine med družbo in politiko

 

Il convegno è incluso nella Settimana della Sociologia

Simpozij je vključen v Italijanski teden sociologije 

 

Program simpozija

 

DARKO BRATINA

1942 Gorizia /Gorica
1997 Obernai (Strasbourg)

 

Sociologo, docente universitario, politico di ispirazione cristiano sociale, appassionato di cinema, animatore culturale, intellettuale poliedrico.

Sociolog, univerzitetni profesor, politik krščansko-socialnega naboja, velik ljubitelj filma, kulturni iniciator, večplastni intelektualec

organizzatori /organizatorji

DILL – Dipartimento lingue e letteratura, comunicazione, formazione e società, Università degli studi di Udine  

DISPES – Dipartimento di scienze politiche e sociali, Università degli studi di Trieste

DRUŠTVO BRATINA, Gorizia /Gorica

KINOATELJE, Gorizia /Gorica

SKGZ – Slovenska kulturno-gospodarska zveza

SLORI – Slovenski raziskovalni inštitut

SOCIOLOGIA 2020

 

patrocinio / častno pokroviteljstvo 

ICM – Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei 

IRES FVG - Istituto di ricerche economiche e sociali del Friuli Venezia Giulia

IRSSeS - Istituto Regionale per gli Studi di Servizio Sociale

ISIG - Istituto di sociologia internazionale di Gorizia
 

con il sostegno di /s podporo

Regione FVG

FCR Gorizia

Università degli Studi di Udine

Mestna občina Nova Gorica

 

20 / 10 / 2017, 9.00 – 13.00

Gorizia /Gorica, via /ulica Carducci 2

Fondazione Cassa di risparmio, sala conferenze /konferenčna dvorana Della Torre

modera /moderator: Cristiano Degano, Presidente dell'Ordine dei Giornalisti FVG /predsednik Stanovske zbornice novinarjev FJK

 

L'intersezione dei suoi molteplici interessi e dell'impronta che Darko Bratina ha lasciato nei vari ambiti in cui ha operato, sarà affrontata e resa pubblica dai suoi colleghi, amici e compagni di cordata dei diversi settori, per riprendere quanto di vivo e stimolante è ancora attuale e rappresenta una prospettiva per il futuro, sia a livello locale che in quello più ampio e oltre il confine.

 

Presečišča številnih zanimanj in sledi, ki jih je Darko Bratina zapustil v različnih okoljih, kjer je deloval, bodo obravnavali njegovi kolegi, prijatelji in sopotniki. To je priložnost, da se ponovno vzamejo v premislek pogledi, ki so danes še vedno živi, izzivalni in perspektivni tako na lokalni kot na širši in čezmejni ravni.

 

PROGRAMMA /PROGRAM

 

8.45

registrazione /prijava

 

9.00 - 9.30

saluti istituzionali /uradni pozdravi

Rodolfo Ziberna, sindaco del Comune di Gorizia /župan Občine Gorica

Matej Arčon, sindaco del Comune di Nova Gorica /župan Mestne občine Nova Gorica  

Roberta Demartin, presidente /predsednica Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia

Loredana Panariti, assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca e università /deželna odbornica za zaposlovanje, usposabljanje, izobraževanje, znanost in visoko šolstvo

 

9.30

Introduzione /Uvod

Davorin Devetak, socio fondatore del Kinoatelje, operatore culturale /ustanovni član Kinoateljeja, kulturni delavec

Schizzo biografico di Darko Božidar Diodato Bratina, tra Gorizia, Trieste, Trento, Torino, Ljubljana. /Darko Božidar Diodato Bratina: življenjepisna skica med Gorico, Trstom, Trentom, Torinom, Ljubljano.

 

09.50

La visione di Darko Bratina alla prova della politica contemporanea /Vizija Darka Bratine v sodobni politični praksi

 

Tamara Blažina, deputata della Repubblica Italiana /poslanka Italijanske republike

Giorgio Brandolin, deputato della Repubblica Italiana /poslanec Italijanske republike

Francesco Russo, senatore della Repubblica Italiana /senator Italijanske republike

Miloš Budin, già sottosegretario di Governo /bivši državni sekretar Vlade Italijanske republike

 

10.30 - 11.00

Coffee break

11.00 – 13.00

 

Le tracce di Darko Bratina sul sentiero delle scienze sociali /Sledi Darka Bratine v družbenih vedah

 

Bruno Tellia, sociologo, già Università di Udine /sociolog, bivši profesor na Univerzi v Vidmu

Dalla sociologia come scienza alla sociologia come narrazione /Sociologija: od znanosti do naracije

 

Miran Komac, politologo, Università di Ljubljana, Istituto di studi etnici /politolog, Univerza v Ljubljani, Inštitut za narodnostna vprašanja

Costruire la fiducia oltre il confine - cosa possiamo fare noi ricercatori? Ustvarjanje čezmejnega zaupanja - kaj naj naredimo raziskovalci?

 

Daniele Ungaro, sociologo, Università di Teramo /sociolog, Univerza v Teramu

Percorsi del riformismo. Progetti e azioni di Darko Bratina / Poti reformizma. Projekti in prizadevanja Darka Bratine

 

Milan Bufon, geografo sociale, Università de Litorale, SLORI, /družbeni geograf, Univerza na Primorskem, SLORI, 

Darko Bratina e l'Istituto Sloveno di Ricerche /Darko Bratina in Slovenski raziskovalni inštitut

 

Maria Cristina Novelli Quadrifoglio, sociologa, IRSSeS di Trieste /sociologinja, IRSSeS Trst

L'impegno di Darko Bratina per la formazione di operatori sociali presso la Scuola Superiore di Servizio Sociale di Trieste /Prizadevanje Darka Bratine za usposabljanje socialnih delavcev na Visoki šoli za socialno delo v Trstu

 

Conclusioni della sessione /Povzetek

Igor Devetak, giornalista /novinar, Primorski dnevnik                               

 

Palazzo del Cinema – Hiša filma,

Gorizia /Gorica, Piazza Vittoria /Travnik 41

 

13.00 – 14.00
Mediateca.GO “Ugo Casiraghi”

Buffet

 

14.00

Kinemax, sala /dvorana 1

proiezione film documentario /projekcija dokumentarnega filma

ET(h)NOS Anche noi Tudi mi

regia /režija Boris Palčič

prod. Kinoatelje, 2004, 38'

 

Introduzione, ricordi e riflessioni /Uvodna predstavitev, spomini in razmišljanja

Majda Bratina, Kinoatelje

 

a seguire /sledi

Testimonianze e ricordi di studenti, colleghi e amici di Darko Bratina /Pričevanja in spomini študentov, sodelavcev in prijateljev Darka Bratine

coordina /moderator Aleš Doktorič, presidente del Kinoatelje /predsednik Kinoateljeja

conclusioni /sklep

 

Il convegno si svolgerà in italiano e in sloveno, con servizio di interpretazione simultanea. /Simpozij bo potekal v italijanskem in slovenskem jeziku s simultanim tolmačenjem.